Sistem për shuarjen e zjarreve të klasës F / kimikat i lengët CE (B) I ri

Sistem për shuarjen e zjarreve të klasës F, CE (B)

Karakteristikë kryesore e sistemit (B) është mungesa panelit për zbulimin e zjarrit. Në këtë rast, zbulimi nuk bëhet përmes lidhjeve sensitive eutektike të temperaturës por nga një sprinkler i veçantë.

Përshkrimi

PROMETHEUS
Produkt i ri
 
Përshkrimi

Sistem automatik për shuarjen e zjarreve të klasës F, kimikat i lengët CE (B)

Sistemi (B)

Karakteristika kryesore e sistemit (B) është mungesa panelit për zbulimin e zjarrit. Në këtë rast, zbulimi nuk bëhet përmes lidhjeve sensitive eutektike të temperaturës por nga një sprinkler i veçantë. Në sistemin (A) lirimi i agjentit për shuarje realizohet nga i njëjti tub si me rastin e operimit automatik ashtu edhe atij manual, ndërsa në sistemin (B) ka 2 tubacione të ndara, e para që çon agjentin për shuarje te sprinkleri i tipit të veçantë gjatë operimit automatik dhe e dyta udhëheq agjentin për shuarje drejtë pipëzës shkarkuese të veçantë gjatë operimit manual.

Operimi automatik

Në këtë rast, rrjeti i tubacionit të sistemit me operim automatik duhet të jetë i presuar me azot në 18bar në mënyrë që presioni në këtë degë të jetë më i madh se presioni brenda aparatit zjarrfikës që është 15bar. Në këtë mënyrë, agjenti për shuarje gjithmonë mbetet brenda në aparatin zjarrfikës sepse presioni i gazit shtytës brenda aparatit zjarrfikës është më i vogël se presioni i degës. Në rast zjarri, ampula e qelqit e ndjeshme në temperaturë të ndonjërit nga sprinkleret thyhet dhe presionin brenda tubacionit me operim automatik bie gradualisht. Kur presioni i tubacionit bie nën 15bar, presioni i gazit shtytës brenda aparatit zjarrfikës do të jetë në gjendje për ta presuar agjentin për shuarje nga aparati zjarrfikës deri te një pipëz shkarkuese të veçantë nga ku agjenti do të shkarkohet. Në sistemin (B), ndërprerja e a). energjisë elektrike dhe b). gazit LPG - propan është bërë nëpërmjet një ndërprerësi. Ndërprerësi është i instaluar në ndonjë pikë të rrjetit të tubacionit për operimit automatik dhe është i programuar për të vepruar në 14bar. Ndërprerësi është i lidhur me një rele të energjisë që është vendosur në brendësi të panelit elektrik të kuzhinës kështu që në rast zjarri, kur ndërprerësi aktivizohet, ai aktivizon relenë e energjisë e cila mbyll energjinë elektrike dhe furnizimin me gaz LPG - propan me kuzhinë të një pjese të zgjedhur të aparateve/ ose të të gjitha aparateve. 

Operimi manual

Në këtë rast, rrjeti i tubacionit me operim automatik nuk është nën presion të azotit. Lirimi i agjentit për shuarje bëhet thjesht duke hapur valvulën sferike (të duhur). Kjo valvulë është e mbyllur gjithmonë dhe vetëm në rast të aktivizimit manual të sistemit duhet të hapet plotësisht në mënyrë që agjenti për shuarje mund të lirohet dhe të çojë drejtë pipëzës të veçantë shkarkuese nga ku ai do të shkarkohet. Ndërprerja e furnizimit me energji elektrike dhe gazit LPG propan bëhet me anë të ndërprerësit që është instaluar në rrjetin e tubacionit për operim automatik. Në rastin e sistemit me operim automatik, kur agjenti për shuarje lirohet, presioni brenda aparatit zjarrfikës bie gradualisht. Kjo rënie presioni ndikon në presionin (18bar) brenda rrjetit të tubacionit të sistemit me operim automatik e cila nga ana tjetër bie gradualisht. Kjo rënie e presionit aktivizon ndërpresin i cili aktivizon relenë e energjisë brenda panelit elektrik të kuzhinës. Ashtu si në operimin automatik, releja e energjisë mbyllë energjinë elektrike dhe furnizimin me gaz LPG - propan në kuzhinë të një pjese të zgjedhur të aparateve/ ose të të gjitha aparateve.

Sistemi përfshinë 

 • Aparat zjarrfikës me shtresa të brendshme nga plastika, me kapacitet 6 l dhe 9 l.
 • Aparat pör shuarjen e zjarrit i mbrojtur në brendi me ngjyrë kundër korrozionit me kapacitet 20 l. (pesha e enës 25 kg)
 • Aparat zjarrfikës i mbrojtur në brendi me ngjyrë kundër korrozionit me kapacitet 35 l (pesha e enës 50 kg)
 • Bazë e fortë / mbajtës për montimin e aparatit zjarrfikës.
 • Hedhës i ri i dyfishtë me lidhëse bronzi per lidhjen e dy valvulave sferikr 1/2''
 • 4 valvula sferike të presionit të lartë S, S 316.
 • Lloj special i spërkatësit 93 °C, 141 ˚C, 182 °C  ose 260 °C .
 • Ndërprerës i valvulës elektromekanike për gaz propan.
 • Pipëz shkarkuese e veçantë.
 • Lidhëse mashkullore (1/2 " x 3/8") për lidhjen e pipëzave shkarkuese me rrjetin e tubacionit.
 • Ndërprerës i presionit (07-30 bar).
 • Manometër special për matjen e presionit ne rrjetin e tubacionit për operim automatik.

13 produkte tjera në të njëjtën kategori

Krahaso 0